مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
حسین علیپور عضو هیئت مدیره
جواد عطایی عضو هیئت مدیره
محمود عیدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهدی رییسی عضو هیئت مدیره