چشم انداز


شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی به دنبال شکل دادن به فرآیندی کارساز بمنظور استفاده مطلوب از منابع موجود در راستای تبدیل شدن به خوشنام ترین انبوه سازان از طریق تمرکز بر موقعیت های مناسب جهت تولید ساختمانهایی با کیفیت غیر قابل رقابت و معتبرترین شرکتهای EPC در اجرای پروژه های کلان و مهم زیربنایی کشور و رسیدن به بهره وری بالا ، هماهنگ با استراتژی مؤسسه محترم سازمان اقتصادی رضوی می باشد .