مأموریت


حضور فعال و تمرکز بر انبوه سازی مسکن و شرکت در امر سازندگی و اجرای پروژه های ساختمانی و راه سازی و انجام پروژه های توسعه حریم حرم رضوی (ع) و اماکن متبرکه محوله آستان قدس رضوی ، همچنین ارائه خدمات ماشین آلات با استفاده از دانش ، تجربه و تجهیزات برای کسب حداکثر ارزش افزوده داشته های شرکت .